Veterináři bez hranic VSF-cz.eu

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.; Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie

Novinky

Sbírka vodítek a obojků pro Ugandu
Na přelomu října a listopadu 2022 chystají Veterináři bez hranic ČR ve spolupráci s mezinárodní neziskovou...
Více...
Nový terénní projekt v Čadu
Minulý týden se náš tým ve složení MVDr. Barbora Červená a MVDr. Šimon Holík vrátil z krátké mise v Čadu,...
Více...
Všechny články...
Zakládací smlouva

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti

Veterináři bez hranic ČR

Zakladatelé:

1. David Modrý, Haškova13, Brno, 63800

2. David Nejedlo, Cukrovarská 22, Praha 9-Čakovice, 196 00

se dle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen ZoOPS), dohodli na založení obecně prospěšné společnosti podle této zakládací smlouvy:

I.

Název a sídlo společnosti

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.

(Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie/Veterinarians Without Borders Czechia)

sídlo: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno

II.

Doba trvání společnost

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

III.

Druh obecně prospěšných služeb

Společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby:

 • organizace a poskytování rozvojové a humanitární pomoci v zahraničí i v tuzemsku v oblasti veterinární a humánní medicíny, zemědělství, životního prostředí a rozvoje komunitní spolupráce (community development)
 • poskytování pomoci studentům v oborech souvisejících s veterinární a humánní medicínou, zemědělstvím a životním prostředím v zahraničí i v tuzemsku
 • podpora spolupráce mezi českými a zahraničními subjekty v oblasti veterinární a humánní medicíny a zemědělství
 • podpora aplikovaného výzkumu v oborech souvisejících s veterinární a humánní medicínou, zemědělstvím a životním prostředím v zahraničí i v tuzemsku
 • poradenství v oblasti veterinární a humánní medicíny, zemědělství, životního prostředí a rozvoje komunitní spolupráce (community development)
 • osvětová činnost
 • organizace seminářů a školení v zahraničí i tuzemsku
 • organizování kulturních a sportovních akcí, nakladatelská a vydavatelská činnost

Správní rada je oprávněna po předchozím písemném souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb.

IV.

Podmínky poskytování služeb společností

Služby společnosti jsou poskytovány fyzickým i právnickým osobám jak v České republice, především však v zahraničí, v rámci jednotlivých projektů společnosti. Podmínky poskytování takových služeb stanoví a vyhlašuje pro každý projekt správní rada společnosti. Podmínky takové služby jsou zveřejňovány v sídle společnosti a podle možností v tisku nebo prostřednictvím sítě Internet. S těmito podmínkami musí být seznámen každý zájemce o služby společnosti. Podmínky poskytování jednotlivých služeb musí být stanoveny tak, aby pro všechny, jimž bude konkrétní služba poskytnuta, byly stejné.

Rozhodnutí o poskytnutí služby vydává ředitel společnosti. Toto rozhodnutí podléhá dodatečnému schválení správní radou společnosti.

V.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

 • Správní rada
 • Dozorčí rada
 • Ředitel

VI.

Správní rada

 • Správní rada je statutární orgán společnosti.
 • Správní rada má 6 členů, v jejím čele stojí předseda.
 • Správní radu jmenují zakladatelé. Ti také můžou jednotlivé členy odvolávat.
 • Funkční období členů správní rady je tříleté.
 • Na svém prvním zasedání vylosuje správní rada 2 členy, jimž skončí funkční období po jednom roce ode dne vzniku společnosti a 2 členy, jemuž skončí funkční období po dvou letech.
 • Členové správní rady vykonávají svou funkci bez nároku na odměnu. Společnost může členům správní rady pouze poskytovat náhradu výdajů dle zvláštního právního předpisu.

Prvními členy správní rady jsou:

a) Prof. MVDr. et RNDr. Petr Hořín, CSc 

b) MVDr. Jan Hlaváč

c) MVDr. Oldřich Pěnkava

d) MVDr. Václav Poživil

e) MVDr. Lubomír Borkovec

f) Petr Nečas

Členové správní rady zvolí na svém prvním zasedání svého předsedu na dobu 2 let. Předseda svolává zasedání správní rady vždy nejméně dvakrát za rok a dále pak vždy na žádost dvou třetin členů správní rady a to nejpozději do třiceti dní od doručení písemné žádosti předsedovi. Správní radu také mohou svolat zakladatelé nebo ředitel a to nejpozději do třiceti dní od doručení písemné žádosti předsedovi.

Správní rada rozhoduje o změně zakládací smlouvy, o zrušení společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, všemi členy správní rady. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.

 Do působnosti správní rady kromě rozhodování podle § 13 odst.1 ZoOPS náleží rozhodování o změně a doplnění statutu, rozsahu plných mocí ředitele společnosti, změně a rozsahu poskytovaných služeb. Zakladatelé mají právo účastnit se na jednání správní rady s poradním hlasem. Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě.

VII.

Ředitel společnosti

Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která také stanoví podmínky výkonu funkce včetně odměňování.

Ředitel nemůže být členem správní rady, může se však účastnit jejího zasedání s poradním hlasem.

Ředitel zajišťuje běžný chod společnosti a rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud tyto nejsou zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem vyhrazeny do působnosti správní rady.

Ředitel jedná jménem společnosti v rozsahu plných mocí, které mu udělí správní rada.

VIII
Dozorčí rada
 • Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
 • Dozorčí rada má tři členy.
 • Funkční období dozorčí rady je tříleté.
 • Dozorčí radu jmenují zakladatelé.

Prvními členy dozorčí rady jsou:

a) Mgr. Hana Vaculíková

b) MVDr. Michal Sloboda

c) Ing. Lucie Nejedlová

Na svém prvním zasedání vylosuje dozorčí rada jednoho člena, jemuž skončí funkční období po jednom roce ode dne vzniku společnosti a jednoho člena, jemuž skončí funkční období po dvou letech. Na svém prvním zasedání členové dozorčí rady zvolí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat.

VIII.

Vklady zakladatelů

Zakladatelé vkládají do společnosti tyto vklady:

David Modrý………………………………………….. 1000 Kč

David Nejedlo…………………………………………1000 Kč

Zakladatelé složili vklad k rukám správce vkladu Davida Modrého, správce vkladu převede složené prostředky na účet společnosti do patnácti dní po jejím vzniku.

IX.

Výroční zpráva

Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době a způsobem podle rozhodnutí správní rady, nejpozději však šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok.

X.

Zastupování společnosti navenek

Společnost navenek zastupuje a jejím jménem jedná ředitel společnosti, předseda správní rady, jiný člen správní rady či třetí osoby, pokud je správní rada tímto jednáním písemně pověřila. Do první schůze správní rady jednají jménem společnosti zakladatelé.

Ředitel jedná jménem společnosti v rozsahu plných mocí, které mu udělí správní rada. Ředitel společnosti je na základě takové plné moci oprávněn dále zplnomocnit další osobu, pokud to výslovně správní rada v plné moci nevyloučí.

Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému úplnému názvu společnosti připojí předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady, ředitel společnosti či osoba jím pověřená svůj podpis.

XI.

Závěrečná ustanovení

Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny touto zakládací listinou nebo statutem společnosti se řídí zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý ze zakladatelů, jeden bude přiložen k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností a dva budou založeny v dokumentaci společnosti.

podepsáni:

David Modrý

David Nejedlo

 • 20181115112946_59.png
 • patron VSF-cz
 • patron VSF-cz
 • 20100718110522_36.jpg
 • podpora vakcinace psu lidi bez domova
 • 20181115121524_61.png
 • 20181124114711_65.jpg
 • 20181124114742_66.jpg
 • 2018